JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME SOCIJALNI RADNIK U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB PAZIN
3105
post-template-default,single,single-post,postid-3105,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME SOCIJALNI RADNIK U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB PAZIN

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME SOCIJALNI RADNIK U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB PAZIN

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PAZIN

PAZIN, Prolaz Otokara Keršovanija 2

 

KLASA: 112-06/20-01/2

URBROJ: 2163-381-06-20-20-6

Pazin, 17.07.2020. godine

 

Na temelju Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 112-06/20-01/10, URBROJ: 519-04-3-1-2/6-20-4 od 06. srpnja 2020. godine i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2020. godini za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja, te članka 41. Statuta Centra za socijalnu skrb Pazin KLASA: 012-01/14-01/3, URBROJ: 2163-381-06-06-14-2 od dana 16.12.2014. godine, koji je stupio na snagu dana 09.02.2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pazin, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža, i to:

  1. socijalni radnik – 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz odredbe članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/2017).

Osim navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva (www.mjere.hr) tj. ovu mjeru mogu koristiti: nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Na temelju odredbe čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, i to:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku, dok će izabrani kandidat biti pozvan da je dostavi i u izvorniku ili ovjerenom presliku. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Pazin, Prolaz Otokara Keršovanija 2, 52000 Pazin, s naznakom: »Za natječaj«.

Izabrani izvršitelj započet će pripravništvo čim dobije pozitivnu ocjenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tijekom trajanja pripravničkog staža pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Centru za socijalnu skrb Pazin za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici ovog Centra, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Pazin, na web-stranici odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama.

                                                                                                                                                                  RAVNATELJICA

                                                                                             Pavita Jelinčić, dipl. soc. radnikSkip to content