Upravno vijeće
2407
page-template-default,page,page-id-2407,page-child,parent-pageid-2405,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Upravno vijeće

Centrom upravlja upravno vijeće, kojeg čini 5 članova a imenuje ga ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

 

Upravno vijeće Centra čine tri predstavnika osnivača, koje bira ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, predstavnik radnika zaposlen u Centru, izabran na prijedlog svih radnika zaposlenih u Centru, sukladno odredbama Zakona o radu i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave, kojeg predlaže predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

 

Predstavnici osnivača u upravnom vijeću moraju biti osobe visoke stručne spreme društvenog usmjerenja iz organizacije, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja se bavi humanitarnom, socijalnom ili drugom djelatnošću, kao i osoba koja svojim znanjem i iskustvom stečenim u navedenim djelatnostima može doprinijeti radu upravnog vijeća.

 

Mandat članova upravnog vijeća traje 4 godine.

Član upravnog vijeća može biti imenovan na tu dužnost najviše dva puta uzastopno.
Upravno vijeće na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća, između predstavnika osnivača.

Upravno vijeće obavlja poslove upravljanja Centrom:

 

 • donosi program rada i razvoja Centra na prijedlog ravnatelja te nadzire njihovo izvršavanje,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i godišnjeg obračuna na prijedlog ravnatelja,
 • donosi Statut Centra uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi,
 • imenuje ravnatelja na temelju javnog natječaja,
 • razrješava ravnatelja pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi,
 • donosi odluku o promjeni i proširenju djelatnosti uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi,
 • donosi odluke o potrebi ulaganja i nabavci opreme Centra na prijedlog ravnatelja,
 • osniva stručna, nadzorna i savjetodavna tijela Centra,
 • predlaže ministarstvu statusne promjene, spajanje i podjelu Centra i donosi odluku o udruživanju u zajednicu ustanova socijalne skrbi uz prethodnu suglasnost ministarstva,
 • rješava u II. stupnju predmete u svezi ostvarivanja prava radnika iz ugovora o radu,
 • podnosi ministarstvu izvješća o radu i poslovanju Centra sukladno zakonu i naredbama ministarstva,
 • obavlja i druge poslove propisane zakonom ili drugim propisom i ovim Statutom.
Skip to content