Blog

Preporuka VE o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Vijeće Europe je 4. srpnja 2018. godine usvojilo Preporuku CM / Rec (2018) 7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju koja daje smjernice za djelovanje vlada država članica, ističući da digitalno okruženje oblikuje dječje živote na mnoge načine, pritom stvarajući prilike i mogućnosti, ali i rizike za njihovu dobrobit i prava.

S ciljem što šire dostupnosti njenog teksta, a sukladno s uputom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku navedenu Preporuku objavljujemo i na našim stranicama.

Leave a Comment (0) ↓
Skip to content