Posvojenje
2462
page-template-default,page,page-id-2462,page-child,parent-pageid-2438,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Posvojenje

Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta. Posvojenjem posvojitelji stječu pravo na roditeljsku skrb.

 

Posvojenje se može zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta. Posvojenjem nastaje među posvojiteljima i njegovim srodnicima s jedne strane te posvojenikom i njegovim potomcima s druge strane neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koje iz toga proizlaze .
Posvojenje je uređeno Obiteljskim zakonom („Narodne novine“ 103/15 i 98/19), Pravilnikom o elementima koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaju stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metodama utvrđivanja podobnosti i prikladnosti, sadržaju izvješća o djetetu, vođenju registra o potencijalnim posvojiteljima te načinu vođenja registra o posvojenjima (Narodne novine 106/2014) i Pravilnikom o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji (Narodne novine 109/2014).

 

PRETPOSTAVKE NA STRANI POSVOJITELJA
Posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje dvadeset i jedne godine, a starija od posvojenika najmanje osamnaest godina, ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti i osoba mlađa od dvadeset i jedne godine, a starija od posvojenika najmanje osamnaest godina. Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni drug uz pristanak drugog bračnog druga te osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.
Dijete može posvojiti hrvatski državljanin, a iznimno posvojitelj može biti i strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

 

POKRETANJE POSTUPKA
Prije pokretanja postupka za zasnivanje posvojenja bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti podnijet će centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem prebivalištu pisanu prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.

Zahtjevu za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:

  • rodni list,
  • vjenčani list (za bračne drugove),
  • dokaz o postojanju izvanbračne zajednice (za izvanbračne drugove) – pravomoćnu sudsku odluku,
  • dokaz o državljanstvu,
  • potvrdu liječnika o psihofizičkom zdravstvenom stanju,
  • potvrdu poslodavca o zaposlenju,
  • dokaz da se protiv podnositelja zahtjeva ni protiv članova njegova kućanstva ne vodi kazneni postupak

 

PROCJENA PODOBNOSTI I PRIKLADNOSTI ZA POSVOJENJE
Procjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje provodi centar za socijalnu skrb po mjestu prebivališta, odnosno boravišta osoba koje imaju namjeru posvojiti.
Centar za socijalnu skrb će na temelju podnesenog zahtjeva utvrditi ispunjavaju li bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti zakonske pretpostavke te procijeniti njihovu podobnost i prikladnost za posvojenje.
Ukoliko je nakon procjene podobnosti i prikladnosti za posvojenje utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke potencijalni posvojitelji se upućuju u obvezu sudjelovanja u programu stručne pripreme za posvojenje. Nakon provedene procjene podobnosti i prikladnosti te stručne pripreme za posvojenje centar izdaje mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje u roku od šest mjeseci od zaprimanja pisane prijave i zahtjeva. Nakon izdavanja mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje potencijalni posvojitelji upisuju se u registar potencijalnih posvojitelja te su podaci iz registra vidljivi svim centrima u Republici Hrvatskoj.

Skip to content